Devino Politist

Admitere Master profesional

Programele de studii universitare de master profesional pentru formarea ofiţerilor de poliţie organizate în cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” a Ministerului Afacerilor Interne sunt destinate candidaţilor care deţin o licenţă în specializări universitare necesare structurilor Ministerului Afacerilor Interne. Admiterea se face numai prin concurs, organizat, în condiţiile legii, pentru următoarele programe de studiu:
Facultatea de Poliție, domeniul „Drept” – „Științe penale în asigurarea ordinii și siguranței publice” cu durata de 1 an (60 de credite transferabile) – învățământ cu frecvență.

Recrutarea şi selecţia candidaţilor

La concursul de admitere pot participa absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai învățământului superior de lungă durată și absolvenți cu diplomă de licență sau echivalentă ai programelor de studii universitare de licență cu minim 240 de credite de studiu transferabile.
Recrutarea candidaţilor pentru participarea la concursul de admitere se realizează de către unităţile/compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare stabilite prin dispoziţia- cadru a directorului general al D.G.M.R.U.

Candidaţii care optează pentru participarea la concursurile de admitere organizate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii legale de recrutare:
a)să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b)să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c)să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d)să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
e)să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participăla concursul de admitere;
f)să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
g)să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
h)să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i)să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j)să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k)să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.
l)să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară. Verificarea îndeplinirii acestui criteriu se realizează cu ocazia examinării medicale;
m)să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniuni Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
n)să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ
o)să deţină sau să obţină până la absolvire permis de conducere categoria B.

Candidații care au fost declarați ”ADMIS” la concursul de admitere în instituțiile de învățământ nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizații cu caracter politic.

Candidaţii etnici/minoritari care se înscriu pe locurile alocate distinct acestora declară pe propria răspundere apartenența la etnia/minoritatea respectivă și depun o adeverință emisă de o organizație etnică/minoritară, constituită potrivit legii.

Dosarul de candidat trebuie să conțină următoarele document:
1. Permis de conducere pentru autovehicule din categoria B (trebuie obținut până la finalizarea studiilor)
2. Cerere de înscriere
3. Curriculum Vitae, modelul comun european
4. Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
5. Copie act identitate
6. Copia carnetului de muncă / certificatului de stagiu de cotizare și/sau alte documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă
7. Copia livretului militar (dacă este cazul)
8. Copia certificatului de naștere al candidatului
10. Copie certificat de naștere al soțului/soției (dacă este cazul)
12. Copie certificate de naștere ale copiilor (dacă este cazul)
14. Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul)
15. Copie hotărâre judecătorească privind starea civilă (obligatorie pentru candidații care au fost căsătoriți)
16. Autobiografie (scrisă olograf (de mână) de către candidat)
17. Tabel nominal cu rudele candidatului și soțul/soția candidatului
18. Extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar/ consimțământ obținere certificat
19. Fotografie color 9×12
20. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie
21. Consimțământ informat
22. Aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deținerea, portul și folosirea armelor și munițiilor letale sau neletale
23. Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare

Taxa de înscriere la concurs

În vederea participării la concursul de admitere, candidaţii sunt obligaţi să achite o taxă de înscriere la concurs, în valoare de 200 lei.

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la concursul de admitere candidaţii aflaţi într-una din situaţiile enumerate mai jos:
a) candidații orfani de unul sau ambii părinţi;
b)candidații care provin din sistemul de protecție socială;
c) copiii personalului didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionați;
d)copiii personalului M.A.I., în activitate sau pensionat.

Etapele concursului de admitere

Concursul de admitere se desfășoară în următoarele etape:
a)Etapa I – Proba de evaluare a performanței fizice;
b)Etapa a II-a – Proba de evaluare a cunoștințelor;
c)Etapa a III-a – Examinarea medical

Probele de concurs din cadrul etapelor I și II se susțin la sediul Academiei, potrivit planificării realizate de către Academie și aduse la cunoștința candidaților, în timp util, prin postarea pe pagina de internet a concursului de admitere.

Etapa I – Proba de evaluare a performanței fizice

Pentru susținerea probei de evaluare a performanței fizice, candidații se vor prezenta cu cel puțin o oră înainte de începerea probei în locațiile stabilite și comunicate conform graficului de concurs, cu cartea de identitate/pașaportul și cu echipamentul sportiv necesar.
Aprecierea candidaților la proba de evaluare a performanței fizice se face prin acordarea calificativului ,,promovat” și notare de la 5,00 la 10,00, respectiv prin acordarea calificativului ,,nepromovat”.
La proba de evaluare a performanței fizice nu se admit reexaminări, repetări sau contestaţii.

Schemă traseu aplicativ

Tabel privind transformarea timpului final în notă

TIMP FINAL Notă
≤ 2'20'
10
2'21'-2'22'
9,80
2'23'-2'24'
9,60
2'25'-2'26'
9,40
2'27'-2'28'
9,20
2'29'-2'30'
9,00
2'31'-2'32'
8,80
2'33'-2'34'
8,60
2'35'-2'36'
8,40
2'37'-2'38'
8,20
2'39'-2'40'
8,00
2'41'-2'42'
7,80
2'43'-2'44'
7,60
2'45'-2'46'
7,40
2'47'-2'48'
7,20
2'49'-2'50'
7,00
2'51'-2'52'
6,80
2'53'-2'54'
6,60
2'55'-2'56'
6,40
2'57'-2'58'
6,20
2'59'-3'00'
6,00
3'01'-3'02'
5,80
3'03'-3'04'
5,60
3'05'-3'06'
5,40
3'07'-3'08'
5,20
3'09'-3'10'
5,00
≥ 3'11'
Nepromovat

Etapa a II-a – Proba de evaluare a cunoştinţelor

În funcţie de numărul de candidaţi înscrişi şi de capacitatea sălilor disponibile pentru concurs, Academia poate organiza susţinerea probei în una sau mai multe serii de concurs.
Proba de evaluare a cunoștințelor constă în susținerea unui test scris (test-grilă) pentru verificarea cunoștințelor, în limitele tematicii și bibliografiei de concurs.

Testul-grilă cuprinde 100 de întrebări, cu trei variante de răspuns din care un singur răspuns este corect, după cum urmează:
a)Drept penal. Partea generală – 20 de întrebări;
b)Drept penal. Partea specială – 20 de întrebări;
c)Drept procesual penal – 20 de întrebări;
d)Drept civil – 20 întrebări;
e)Drept constituțional – 3 întrebări;
f)Teoria generală a dreptului – 2 întrebări;
g)Legislație specifică M.A.I. – 15 întrebări.
Punctajul este dat de numărul de răspunsuri corecte, fiecare răspuns valorând 0,9 puncte.
La punctajul obținut se adaugă 10 puncte din oficiu.
Pentru a fi declarați promovați la proba de evaluare a cunoștințelor, candidații trebuie să obțină minim 50 puncte, corespunzător notei 5,00.
Timpul alocat desfășurării probei este de 4 ore.

INSTRUCTAJ PRIVIND MODUL DE COMPLETARE A FOII DE RĂSPUNS

Candidaţii trebuie să marcheze o singură variantă de răspuns pentru fiecare întrebare din testul-grilă. Fiecare întrebare are doar un răspuns corect.
Varianta de răspuns considerată corectă se va marca cu un ,,X” ce va uni pe diagonală colţurile pătratului respectiv (din colţul stânga sus până la colţul din dreapta jos, respectiv din colţul stânga jos până în colţul din dreapta sus), iar celelalte căsuţe de răspuns se barează cu o linie orizontală continuă, conform exemplelor de mai jos.

Exemple de completare incorectă:
a.O întrebare fără niciun răspuns marcat.

b.O întrebare la care au fost marcate mai multe răspunsuri, respectiv mai multe ,,X”-uri:

c.O întrebare care nu are barate cu linie orizontală toate căsuţele, cu excepţia căsuţei unde se află ,,X”-ul

d.O întrebare care are barat un răspuns atât cu „X” cât și cu o linie orizontală.

Anularea răspunsului se face prin tăiere cu o linie orizontală de culoare roşie, iar în dreptul răspunsului anulat candidatul semnează pentru conformitate.

Punctele se stabilesc prin simpla numărare a ,,X”-urilor înscrise la răspunsurile corecte.

CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE

la programul de studii universitare de master profesional pentru formarea ofițerilor de poliție
„Științe penale în asigurarea ordinii și siguranței publice” în anul universitar 2024-2025

Activităț

Perioade/ termene

Transmiterea la Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza” de către unitățile de recrutare a cererii de înscriere, a tabelului nominal, în format electronic, însoțite de diplomă bacalaureat, foaie matricolă, diplomă licență și supliment la diplomă/adeverință de studii).

Tabelele nominale cuprind:

- Codul unic de identificare atribuit candidatului;

- Numele, prenumele candidatului;

- Codul numeric personal;

- Prenumele tatălui;

- Serie, număr act de identitate;

- Localitate și județ de domiciliu;


Achitarea de către candidații declarați apt psihologic a taxei de înscriere la concurs se va putea face numai online, în perioada 22.07.2024-29.07.2024 (data operațiunii bancare).

Achitarea taxei se realizează în conformitate cu precizările publicate de Academie pe site-ul oficial la secțiunea „admitere”.


Documentele în original pentru scutirea achitării taxei de înscriere sunt depuse la dosarul de recrutare la unitatea de recrutare și transmise în format scanat (pdf) la adresa admitere@academiadepolitie.ro.

02.08.2024

Procesarea informațiilor și repartizarea computerizată a candidaților la nivelul Academiei de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza”.

05-09.08.2024

Transmiterea de către Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza” a formularelor și evidențelor necesare desfășurării probelor la comsia de admitere.

Cel mai târziu, 14.08.2024

Activităț

Perioade/ termene

Afișarea la sediul Academiei (inclusiv pe site-ul oficial al instituției) a listei candidaților la concursul de admitere și a sălilor unde se desfășoară proba de evaluare a performanței fizice.

17-18.08.2024

Etapa I
- Susținerea probei de evaluare a performanței fizice și afișarea rezultatelor

20.08-29.08.2024

Etapa a II-a – Probele scrise

07-10.09.2024

Susţinerea probelor scrise

07.09.2024

Afişarea rezultatelor provizorii la probele scrise

08.09.2024

Depunerea contestaţiilor la probele scrise - on-line la Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza”

08-09.09.2024

Soluţionarea contestaţiilor la probele scrise (la sediul Academiei de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza”) și afișarea ierarhizării provizorii a candidaților după proba scrisă

10.09.2024

Etapa a III-a
Examinarea medicală, inclusiv soluționarea contestațiilor.

12-26.09.2024

Candidații cuprinși în listele provizorii în categoria celor care au promovat proba scrisă după soluționarea contestațiilor se vor prezenta la unitățile de recrutare în vederea întocmirii fișei medicale.
Transmiterea de către unitățile de recrutare a concluziilor examinării medicale

12-26.09.2024

Afișarea rezultatelor definitive ale candidaților declarați ”ADMIS”

27.09.2024

Etapa a IV-a

Prezentarea candidaţilor declaraţi ”admis” în vederea înmatriculării.

29.09.2024

Scroll to Top