Devino Politist

Admitere Școlile de agenți de poliție

Şcolile de agenți de poliție fac parte din structura unităţilor de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi funcţionează în baza legislaţiei generale şi speciale, a actelor normative elaborate de Ministerul Educaţiei si Cercetării şi de Ministerul Afacerilor Interne.
Inspectoratul General al Poliţiei Române, căruia i se subordonează unitatățile, stabileşte profilul profesional al absolvenţilor, standarde ce trebuiesc respectate în procesul de formare a personalului.
Admiterea în învăţământul postliceal din Ministerul Afacerilor Interne se face prin concurs. Condiţiile de înscriere, modul de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere se reglementează prin ordine ale Ministerului Afacerilor Interne şi metodologii elaborate în acest sens.

Recrutarea și selecția candidaţilor pentru admiterea în școlile de agenți de poliție se realizează de către serviciile de resurse umane din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, respectiv din cadrul inspectoratelor județene de poliţie.

Cererea-tip de înscriere, precum și, după caz, consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar de către unitatea de recrutare (INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN, IN FUNCŢIE DE REŞEDINŢĂ/DOMICILIU), se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și se transmit, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail a unității de recrutare.

Candidaţii se pot înscrie la o singură şcoală postliceală.
Candidaţii care au obţinut în străinătate o diplomă echivalentă celei de la examenul naţional de bacalaureat depun următoarele documente:

-copia diplomei echivalente obţinută în străinătate;
-traducerea legalizată a diplomei echivalente;
-atestatul de recunoaştere a studiilor, eliberat de Centrul Naţional de Recunoaştere și Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educației.

Candidaţii care optează pentru participarea la concursurile de admitere organizate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii legale de recrutare:
a)să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b)să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c)să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d)să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
e)să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participăla concursul de admitere;
f)să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
g)să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
h)să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i)să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j)să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k)să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.
l)să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară. Verificarea îndeplinirii acestui criteriu se realizează cu ocazia examinării medicale;
m)să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniuni Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
n)să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ
o)să deţină sau să obţină până la absolvire permis de conducere categoria B.

Candidații care au fost declarați ”ADMIS” la concursul de admitere în instituțiile de învățământ nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizații cu caracter politic.

Candidaţii etnici/minoritari care se înscriu pe locurile alocate distinct acestora declară pe propria răspundere apartenența la etnia/minoritatea respectivă și depun o adeverință emisă de o organizație etnică/minoritară, constituită potrivit legii.

Dosarul de recrutare în vederea participării la concursul de admitere conţine următoarele documente:
a)cererea de înscriere şi CV;
b)copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;
c)copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;
d)copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
e)autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului;
f)cazierul judiciar;
g)o fotografie color 9×12 cm;
h)fişa medicală-tip de încadrare în MAI;
i)declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.

ETAPELE CONCURSULUI DE ADMITERE

Concursul de admitere se desfăşoară în următoarele etape:
a.Etapa I – Susținerea probei eliminatorii de evaluare a performanței fizice;
b.Etapa a II-a – Proba de evaluare a cunoştinţelor;
c.Etapa a III-a – Examinarea medicală.

Etapa I – Susținerea probei eliminatorii de evaluare a performanței fizice

Pentru susţinerea probei de evaluare a performanței fizice, candidaţii se vor prezenta în locațiile stabilite și comunicate conform graficului de concurs, cu cartea de identitate/ pașaport, cu echipamentul sportiv necesar și cu cel puțin o oră înainte de începerea probei.
Aprecierea candidaților la proba de evaluare a performanței fizice se face prin acordarea calificativului ,,promovat” și notare de la 5,00 la 10,00, respectiv prin acordarea calificativului ,,nepromovat”.
La proba de evaluare a performanței fizice nu se admit reexaminări, repetări sau contestaţii.

Schemă traseu aplicativ

Tabel privind transformarea timpului final în notă

TIMP FINAL Notă
≤ 2'20'
10
2'21'-2'22'
9,80
2'23'-2'24'
9,60
2'25'-2'26'
9,40
2'27'-2'28'
9,20
2'29'-2'30'
9,00
2'31'-2'32'
8,80
2'33'-2'34'
8,60
2'35'-2'36'
8,40
2'37'-2'38'
8,20
2'39'-2'40'
8,00
2'41'-2'42'
7,80
2'43'-2'44'
7,60
2'45'-2'46'
7,40
2'47'-2'48'
7,20
2'49'-2'50'
7,00
2'51'-2'52'
6,80
2'53'-2'54'
6,60
2'55'-2'56'
6,40
2'57'-2'58'
6,20
2'59'-3'00'
6,00
3'01'-3'02'
5,80
3'03'-3'04'
5,60
3'05'-3'06'
5,40
3'07'-3'08'
5,20
3'09'-3'10'
5,00
≥ 3'11'
Nepromovat

Etapa a II-a Proba de evaluare a cunoştinţelor

Proba de evaluare a cunoştinţelor la școlile de agenți de poliție constă în aplicareaunui Test grilă la disciplinele: Limba română, Legislație specifică M.A.I.și instituțiilor politice ale statului, Educație civică și cetățenească și Limba străină.
Testul grilă se elaborează sub forma unui chestionar cu întrebări din cadrul celor patru discipline ale probei de concurs.
Întrebările din chestionar se întocmesc, se evaluează şi se notează separat, pe discipline.
Aceasta este alcătuită din următoarele materii:
a)la disciplina română – 40 de întrebări – fiecare întrebare are alocate 0,3 puncte. La punctajul astfel obţinut se adaugă un punct;
b)la disciplina Legislație specifică M.A.I. și instituțiilor politice ale statului – 20 de întrebări – fiecare întrebare are alocate 0,3 puncte. La punctajul astfel obţinut se adaugă un punct;
c)la disciplina Educație civică și cetățenească – 15 întrebări – fiecare întrebare are alocate 0,3 puncte. La punctajul astfel obţinut se adaugă un punct;
d)la disciplina Limba străină – 15 întrebări – fiecare întrebare are alocate 0,3 puncte. La punctajul astfel obţinut se adaugă un punct;
Media de admitere obţinută de către fiecare candidat este media notelor obţinute la proba de evaluare a performanței fizice, respectiv la proba scrisă, cu două zecimale, fără rotunjire.
Nota obținută la proba de evaluare a performanței fizice trebuie să fie minimum 5 (cinci).
Nota la proba scrisă trebuie să fie minimum 5 (cinci) și reprezintă media aritmetică a notelor obținute la fiecare disciplină în parte, cu două zecimale, fără rotunjire, iar nota la fiecare disciplină în parte trebuie să fie minimum 5 (cinci).
Media de admitere este minimum 5 (cinci).
Nota la proba scrisă se cuantifică în procentaj de 50%, iar cea de la proba de evaluare a performanței fizice se cuantifică în procentaj de 50%.

INSTRUCTAJ PRIVIND PROBA SCRISĂ ŞI MODUL DE COMPLETARE A FOII DE RĂSPUNS

Candidaţii trebuie să marcheze o singură variantă de răspuns pentru fiecare întrebare din grilă. Fiecare întrebare are doar un răspuns corect.
Varianta de răspuns considerată corectă se va marca cu un ,,X” ce va uni pe diagonală colţurile pătratului respectiv (din colţul stânga sus până la colţul din dreapta jos, respectiv din colţul stânga jos până în colţul din dreapta sus), în timp
ce celelalte căsuţe de răspuns se barează cu o linie orizontală continuă, conform exemplelor de mai

Exemple de completare incorectă:
a. O întrebare fără niciun răspuns marcat.

b.O întrebare la care au fost marcate mai multe răspunsuri, respectiv mai multe ,,X”-uri:

c.O întrebare care nu are barate cu linie orizontală continuă toate căsuţele, cu excepţia căsuţei unde se află ,,X-ul”

d.O întrebare care are barat un răspuns atât cu „X” cât și cu o linie orizontală.

e. Anularea răspunsului se face prin tăiere cu o linie orizontală de culoare roşie, iar în dreptul răspunsului anulat candidatul semnează pentru conformitate.

Scroll to Top