Devino Politist

Admitere Școlile de subofițeri de jandarmi

Școlile militare de subofițeri de jandarmi își propun prin profesionalism, performanță maximă, obiectivitate și corectitudine să ofere pe termen lung un sistem educațional care să garanteze o formare profesională de calitate, potrivit standardelor de pregătire profesională, în raport cu cerințele și performanțele solicitate prin atribuțiile posturilor și funcțiilor asociate acestora (conform standardelor ocupaționale) în vederea îndeplinirii misiunilor, încredințate Jandarmeriei Române, în condiții de eficacitate și eficiență.

Pentru a participa la concursurile de admitere la unitățile de învățământ ale Jandarmeriei Române, candidaţii trebuie să îndeplinească, conform Ordinului MAI nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele condiţii şi criterii specifice:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs;
m) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
n) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
o) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.
p) să dețină sau să obțină până la absolvire permis de conducere categoria B.

Nu se acceptă derogări de la niciun criteriu!
Candidații care au promovat concursul de admitere în instituțiile de învățământ nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizații cu caracter politic!

Conținutul dosarului de recrutare

Dosarele de recrutare ale candidaților constituite în vederea participării la concursul de admitere în instituțiile de învățământ, trebuie să conțină următoarele documente:
Dosarele de recrutare ale candidaților constituite în vederea participării la concursul de admitere în instituțiile de învățământ, trebuie să conțină următoarele documente:
a) cererea de înscriere și CV (cererea de înscriere, se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și se transmit, exclusiv în format electronic, on-line pe adresa de e-mail a unității de jandarmi din județul de domiciliu.)
b) copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor, certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea (se acceptă și copie legalizată), astfel:

1.Pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în promoțiile anterioare anului 2023 – diploma de bacalaureat și foaia matricolă a studiilor liceale, în copii certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea (se acceptă și copie legalizată).
2.Pentru candidații care au absolvit studii liceale în afara României cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentul acesteia):
– traducerea legalizată a diplomei echivalente;
– atestatul de recunoaștere a studiilor, eliberat de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a diplomelor din cadrul Ministerului Educației.

c) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă / certificatului stagiu de cotizare și / sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă și, dacă este cazul ale livretului militar, certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea (se acceptă și copie legalizată);
d) copii ale certificatului de naștere al candidatului, soțului / soției și fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum și după caz, ale hotărârilor judecătorești privind starea civilă certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea (se acceptă și copie legalizată);
e) autobiografia și tabelul nominal cu rudele candidatului și soțul/soția candidatului;
f) extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar – consimțământ privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar;
g) o fotografie color 9×12 cm;
h) două fotografii color 3×4 cm necesare confecționării legitimațiilor de concurs;
i) adeverință medicală privind concluziile examinării medicale efectuate, cu avizul „APT” pentru admitere în unități MAI”,  însoțită de consimțământul informat;
j) declarație prin care se confirmă luarea la cunoștință despre condițiile legale, criteriile specifice, condițiile de organizare a concursului și măsurile care vor fi luate în cazul neîndeplinirii acestora și își exprimă acordul pentru efectuarea verificărilor specifice;
k) copie de pe permisul de conducere categoria B, dacă deține la data întocmirii dosarului de recrutare (să dețină sau să obțină până la absolvire permis de conducere categoria B).
Candidații etnici/minoritari care se înscriu pentru locurile alocate distinct acestora declară pe propria răspundere apartenența la etnia/minoritatea respectivă și depun în acest sens pentru dosarul de recrutare o adeverință emisă de o organizație etnică/ minoritară.

ETAPELE CONCURSULUI DE ADMITERE

Concursul de admitere se desfăşoară în următoarele etape:
a.Etapa I – Susținerea probei eliminatorii de evaluare a performanței fizice;
b.Etapa a II-a – Proba de evaluare a cunoştinţelor;
c.Etapa a III-a – Examinarea medicală.

Etapa I – Susținerea probei eliminatorii de evaluare a performanței fizice

Pentru susţinerea probei de evaluare a performanței fizice, candidaţii se vor prezenta în locațiile stabilite și comunicate conform graficului de concurs, cu cartea de identitate/ pașaport, cu echipamentul sportiv necesar și cu cel puțin o oră înainte de începerea probei.
Aprecierea candidaților la proba de evaluare a performanței fizice se face prin acordarea calificativului ,,promovat” și notare de la 5,00 la 10,00, respectiv prin acordarea calificativului ,,nepromovat”, în condițiile actelor normative precizate.
La proba de evaluare a performanței fizice nu se admit reexaminări, repetări sau contestaţii.

Schemă traseu aplicativ

Tabel privind transformarea timpului final în notă

TIMP FINAL Notă
≤ 2'20'
10
2'21'-2'22'
9,80
2'23'-2'24'
9,60
2'25'-2'26'
9,40
2'27'-2'28'
9,20
2'29'-2'30'
9,00
2'31'-2'32'
8,80
2'33'-2'34'
8,60
2'35'-2'36'
8,40
2'37'-2'38'
8,20
2'39'-2'40'
8,00
2'41'-2'42'
7,80
2'43'-2'44'
7,60
2'45'-2'46'
7,40
2'47'-2'48'
7,20
2'49'-2'50'
7,00
2'51'-2'52'
6,80
2'53'-2'54'
6,60
2'55'-2'56'
6,40
2'57'-2'58'
6,20
2'59'-3'00'
6,00
3'01'-3'02'
5,80
3'03'-3'04'
5,60
3'05'-3'06'
5,40
3'07'-3'08'
5,20
3'09'-3'10'
5,00
≥ 3'11'
Nepromovat

Etapa a II-a – Proba de evaluare a cunoştinţelor

Proba de evaluare a cunoştinţelor la școlile militare de subofițeri de jandarmi constă în aplicarea unui Test grilă la disciplinele: Limba română, Legislație specifică M.A.I. și instituțiilor politice ale statului, Educație civică și cetățenească și Limba străină.
Testul grilă se elaborează sub forma unui chestionar cu întrebări din cadrul celor patru discipline ale probei de concurs.
Întrebările din chestionar se întocmesc, se evaluează şi se notează separat, pe discipline.
Aceasta este alcătuită din următoarele materii:
a)la disciplina română – 40 de întrebări – fiecare întrebare are alocate 0,3 puncte. La punctajul astfel obţinut se adaugă un punct;
b)la disciplina Legislație specifică M.A.I. și instituțiilor politice ale statului – 20 de întrebări – fiecare întrebare are alocate 0,3 puncte. La punctajul astfel obţinut se adaugă un punct;
c)la disciplina Educație civică și cetățenească – 15 întrebări – fiecare întrebare are alocate 0,3 puncte. La punctajul astfel obţinut se adaugă un punct;
d)la disciplina Limba străină – 15 întrebări – fiecare întrebare are alocate 0,3 puncte. La punctajul astfel obţinut se adaugă un punct;

Media de admitere obţinută de către fiecare candidat este media notelor obţinute la proba de evaluare a performanței fizice, respectiv la proba scrisă, cu două zecimale, fără rotunjire.
Nota obținută la proba de evaluare a performanței fizice trebuie să fie minimum 5 (cinci).
Nota la proba scrisă trebuie să fie minimum 5 (cinci) și reprezintă media aritmetică a notelor obținute la fiecare disciplină în parte, cu două zecimale, fără rotunjire, iar nota la fiecare disciplină în parte trebuie să fie minimum 5 (cinci).
Media de admitere este minimum 5 (cinci).

Nota la proba scrisă se cuantifică în procentaj de 50%, iar cea de la proba de evaluare a performanței fizice se cuantifică în procentaj de 50%.

INSTRUCTAJ PRIVIND PROBA SCRISĂ ŞI MODUL DE COMPLETARE A FOII DE RĂSPUNS

Candidaţii trebuie să marcheze o singură variantă de răspuns pentru fiecare întrebare din grilă. Fiecare întrebare are doar un răspuns corect.
Varianta de răspuns considerată corectă se va marca cu un ,,X” ce va uni pe diagonală colţurile pătratului respectiv (din colţul stânga sus până la colţul din dreapta jos, respectiv din colţul stânga jos până în colţul din dreapta sus), în timp
ce celelalte căsuţe de răspuns se barează cu o linie orizontală continuă, conform exemplelor de mai jos.

Exemple de completare incorectă:
a. O întrebare fără niciun răspuns marcat.

b.O întrebare la care au fost marcate mai multe răspunsuri, respectiv mai multe ,,X”-uri:

c.O întrebare care nu are barate cu linie orizontală continuă toate căsuţele, cu excepţia căsuţei unde se află ,,X-ul”

d.O întrebare care are barat un răspuns atât cu „X” cât și cu o linie orizontală.

Anularea răspunsului se face prin tăiere cu o linie orizontală de culoare roşie, iar în dreptul răspunsului anulat candidatul semnează pentru conformitate.

Scroll to Top