Devino Politist

Admitere Academia de Poliție

Academia de poliție “Alexandru Ioan Cuza”

În Academie concursul de admitere se organizează pe facultăţi:
a) Facultatea de Poliţie: în domeniul de licenţă ,,Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, specializarea „Ordine şi siguranţă publică”, cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă; în domeniul de licenţă ,,Drept”, specializarea „Drept”, cu durata de 4 ani (240 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă;
b) Facultatea de Pompieri: în domeniul de licenţă ,,Ingineria instalaţiilor”, specializarea „Instalaţii pentru construcţii-Pompieri”, cu durata de 4 ani (240 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă;

Candidaţii care, în perioada studiilor liceale au obţinut distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare naționale recunoscute de Ministerul Educaţiei (denumit în continuare M.Ed.) la disciplinele din cadrul probelor de evaluare a cunoștințelor pentru facultățile la care se înscriu, beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea probelor scrise de evaluare a cunoştinţelor, pe locurile finanţate de la bugetul de stat, dacă au fost declaraţi „apt” și „promovat” (au îndeplinit baremul minimal de promovare), la proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice și la examinarea medicală şi îndeplinesc celelalte condiţii legale şi criterii specifice pentru admiterea în instituţiile de învăţământ ale M.A.I.

Copiii polițiștilor/personalului militar rănit sau decedat într-un accident de muncă ori decedat ca urmare a participării la acțiuni militare, misiuni și operații sau copiii militarilor invalizi și a civililor invalizi care, potrivit legii, au participat la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului Statului Român, beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea probelor scrise de evaluare a cunoştinţelor, pe locurile finanţate de la bugetul de stat, dacă au fost declaraţi „apt” și „promovat” (au îndeplinit baremul minimal de promovare), la proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice și la examinarea medicală şi îndeplinesc celelalte condiţii legale şi criterii specifice pentru admiterea în instituţiile de învăţământ ale M.A.I.

Candidaţii care optează pentru participarea la concursurile de admitere organizate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii legale de recrutare:
a)să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b)să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c)să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d)să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
e)să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participăla concursul de admitere;
f)să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
g)să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
h)să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i)să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j)să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k)să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.
l)să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară. Verificarea îndeplinirii acestui criteriu se realizează cu ocazia examinării medicale;
m)să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniuni Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
n)să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ
o)să deţină sau să obţină până la absolvire permis de conducere categoria B.

Candidații care au fost declarați ”ADMIS” la concursul de admitere în instituțiile de învățământ nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizații cu caracter politic.

Candidaţii etnici/minoritari care se înscriu pe locurile alocate distinct acestora declară pe propria răspundere apartenența la etnia/minoritatea respectivă și depun o adeverință emisă de o organizație etnică/minoritară, constituită potrivit legii.

Dosarul de candidat trebuie să conțină următoarele document:
a)cererea-tip de înscriere la concursul de admitere, înregistrată la Secretariatul unităţii cu atribuţii de recrutare;
b)documentele care atestă absolvirea studiilor liceale, astfel:
I-pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în promoţiile anterioare anului 2024 – diploma de bacalaureat şi foaia matricolă a studiilor liceale, în copii certificate pentru conformitate cu originalul sau copii legalizate;
II – pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în promoţia anului 2024 – adeverință de promovare;
III -pentru candidaţii care au absolvit, cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentă acesteia), studii liceale în afara României, în promoţiile anterioare anului 2024:
a)atestatul de recunoaştere a studiilor eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul M.Ed. (copie certificată cu originalul de către funcţionarul competent/copie legalizată);
b)diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în traducere legalizată;
c)foaia matricolă din perioada studiilor liceale, în traducere legalizată.
d)adeverința medicală eliberată de medicul de familie și consimțământul informat
e)copie după cartea de identitate (pentru cei care şi-au schimbat numele – copie după hotărârea judecătorească sau alte documente privind schimbarea numelui);
f)copie după certificatul de naştere;
g)copie după certificatul de căsătorie, pentru candidații care şi-au schimbat numele în urma căsătoriei;
h)avizul psihologic sau nota compartimentului de resurse umane, în cazul în care rezultatele evaluării psihologice s-au comunicat pe bază de tabel nominal;
i)cazierul judiciar al candidatului/extrasul de pe cazierul judiciar, solicitat de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului;
j)o fotografie color 9/12 cm (având scrise pe verso: numele, prenumele tatălui și prenumele candidatului, înscrise cu majuscule, precum și codul numeric personal al acestuia);
k)declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
l)documentele doveditoare obținerii distincțiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) sau (3) din Regulament.

 

Taxa de înscriere la concurs

 

În vederea participării la concursul de admitere, candidaţii sunt obligaţi să achite o taxă de înscriere la concurs, în valoare de 450 lei.

Sunt scutiţi de plata taxei candidaţii aflaţi într-una din situaţiile enumerate mai jos:

  • orfanii de unul sau de ambii părinţi;
  • copiii personalului didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionaţi;
  • copiii personalului din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, în activitate/ pensionat/ decedat;
  • candidații proveniți din sistemul de protecție socială.

 

ETAPELE CONCURSULUI DE ADMITERE

 

Concursul de admitere se desfăşoară în următoarele etape:
a.Etapa I – Susținerea probei eliminatorii de evaluare a performanței fizice;
b.Etapa a II-a – Proba de evaluare a cunoştinţelor;
c.Etapa a III-a – Examinarea medicală.
Probele de concurs din cadrul etapelor I și a II-a se susțin la Academia de Poliție, cu excepția candidaților Facultății de Pompieri, care susțin proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice la Școala de agenți Boldești-Scăieni.

În vederea susținerilor probelor de admitere, candidații vor avea asupra lor cartea de identitate/ pașaportul, iar în cazul probei de evaluare a performanței fizice și echipamentul sportiv necesar.

 

Etapa I – Susținerea probei eliminatorii de evaluare a performanței fizice

 

Pentru susţinerea probei de evaluare a performanței fizice, candidaţii se vor prezenta în locațiile stabilite și comunicate conform graficului de concurs, cu cartea de identitate/ pașaport, cu echipamentul sportiv necesar și cu cel puțin o oră înainte de începerea probei.
Aprecierea candidaților la proba de evaluare a performanței fizice se face prin acordarea calificativului ,,promovat” și notare de la 5,00 la 10,00, respectiv prin acordarea calificativului ,,nepromovat”, în condițiile actelor normative..
La proba de evaluare a performanței fizice nu se admit reexaminări, repetări sau contestaţii.

Schemă traseu aplicativ

Tabel privind transformarea timpului final în notă

TIMP FINAL Notă
≤ 2'20'
10
2'21'-2'22'
9,80
2'23'-2'24'
9,60
2'25'-2'26'
9,40
2'27'-2'28'
9,20
2'29'-2'30'
9,00
2'31'-2'32'
8,80
2'33'-2'34'
8,60
2'35'-2'36'
8,40
2'37'-2'38'
8,20
2'39'-2'40'
8,00
2'41'-2'42'
7,80
2'43'-2'44'
7,60
2'45'-2'46'
7,40
2'47'-2'48'
7,20
2'49'-2'50'
7,00
2'51'-2'52'
6,80
2'53'-2'54'
6,60
2'55'-2'56'
6,40
2'57'-2'58'
6,20
2'59'-3'00'
6,00
3'01'-3'02'
5,80
3'03'-3'04'
5,60
3'05'-3'06'
5,40
3'07'-3'08'
5,20
3'09'-3'10'
5,00
≥ 3'11'
Nepromovat

Etapa a II-a – Proba de evaluare a cunoştinţelor

Proba de evaluare a cunoştinţelor se desfăşoară la sediile Academiei de Poliție, în locurile prestabilite.
În funcţie de numărul de candidaţi înscrişi şi de capacitatea sălilor disponibile pentru concurs, Academia poate organiza susţinerea probei în una sau mai multe serii de concurs.
Proba de evaluare a cunoştinţelor la Facultatea de Poliţie constă în aplicarea unui Test grilă la disciplinele: Istorie, Limba română şi Limba străină.
Testul grilă se elaborează sub forma unui chestionar cu întrebări din cadrul celor trei discipline ale probei de concurs.
Întrebările din chestionar se întocmesc, se evaluează şi se notează separat, pe discipline.
Timpul alocat desfăşurării probei este de 4 ore.

Facultatea de Poliţie
a)la disciplina Istorie – 30 de întrebări – fiecare întrebare are alocate 0,3 puncte. La punctajul astfel obţinut se adaugă un punct;
b)la disciplina Limba română – 30 de întrebări – fiecare întrebare are alocate 0,3 puncte. La punctajul astfel obţinut se adaugă un punct;
c)la disciplina Limba străină – 30 de întrebări – fiecare întrebare are alocate 0,3 puncte. La punctajul astfel obţinut se adaugă un punct;
Media de admitere obţinută de către fiecare candidat este media notelor obţinute la proba de evaluare a performanței fizice, respectiv la proba scrisă, cu două zecimale, fără rotunjire.
Nota obținută la proba de evaluare a performanței fizice trebuie să fie minimum 5 (cinci).
Nota la proba scrisă trebuie să fie minimum 5 (cinci) și reprezintă media aritmetică a notelor obținute la fiecare disciplină în parte, cu două zecimale, fără rotunjire, iar nota la fiecare disciplină în parte trebuie să fie minimum 5 (cinci).
Media de admitere este minimum 5 (cinci).
Nota la proba scrisă se cuantifică în procentaj de 60%, iar cea de la proba de evaluare a performanței fizice se cuantifică în procentaj de 40%.

Pentru departajarea candidaţilor care obţin media generală egală, se aplică succesiv următoarele criterii:
Facultatea de Poliţie

a)Nota obţinută la disciplina Limba română, în cadrul concursului de admitere;
b)Nota obţinută la disciplina Istorie, în cadrul concursului de admitere;
c)Nota obținută la evaluarea performanței fizice, în cadrul concursului de admitere;
d)Nota obţinută la disciplina Limba străină, în cadrul concursului de admitere.
e)Media celor patru ani de liceu la Disciplina Limba română.
f)Media la examenul de Bacalaureat.
g)Nota obținută la disciplina Limba română în cadrul examenului de Bacalaureat.

INSTRUCTAJ PRIVIND PROBA SCRISĂ ŞI MODUL DE COMPLETARE A FOII DE RĂSPUNS

Candidaţii trebuie să marcheze o singură variantă de răspuns pentru fiecare întrebare din grilă. Fiecare întrebare are doar un răspuns corect.
Varianta de răspuns considerată corectă se va marca cu un ,,X” ce va uni pe diagonală colţurile pătratului respectiv (din colţul stânga sus până la colţul din dreapta jos, respectiv din colţul stânga jos până în colţul din dreapta sus), în timp ce celelalte căsuţe de răspuns se barează cu o linie orizontală continuă, conform exemplelor de mai jos.

Exemple de completare incorectă:
a. O întrebare fără niciun răspuns marcat.

b.O întrebare la care au fost marcate mai multe răspunsuri, respectiv mai multe ,,X”-uri:

c.O întrebare care nu are barate cu linie orizontală continuă toate căsuţele, cu excepţia căsuţei unde se află ,,X-ul”

d.O întrebare care are barat un răspuns atât cu „X” cât și cu o linie orizontală.

e. Anularea răspunsului se face prin tăiere cu o linie orizontală de culoare roşie, iar în dreptul răspunsului anulat candidatul semnează pentru conformita

CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE

Activități

Perioade/ termene

Transmiterea la Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza” de către unitățile de recrutare a tabelului nominal, în format electronic, cuprinzând candidații care au depus dosarul de recrutare în volum complet, însoțit de câte o copie în format scanat (pe email) a cererii de înscriere, a diplomei de bacalaureat/adeverinței eliberate de liceu (în cazul în care nu i s-a eliberat candidatului diploma de bacalaureat, în care se menționează media generală de la bacalaureat), a foii matricole a studiilor liceale, respectiv document echivalent- în cazul absolvirii studiilor liceale în afara României,precum și a documentelor justificative pentru scutire de la plata taxei de înscriere.

În cazul candidaților exceptați de la proba scrisă, precum și al celor recrutați de către MApN și ANP, tabelele nominale vor fi însoțite de dosarele de recrutare care cuprind și diploma de bacalaureat/ adeverință pentru promoția anului 2024, respectiv document echivalent- în cazul absolvirii studiilor liceale în afara României.

Tabelele nominale cuprind:

- Codul unic de identificare atribuit candidatului;

- Facultatea/ specializarea / limba străină/locuri speciale;

- Numele, prenumele candidatului;

- Codul numeric personal;

- Prenumele părinților;

- Serie, număr act de identitate;

- Localitate și județ de domiciliu;

- Mențiuni cu privire la scutirea de taxă.


Achitarea de către candidații declarați apt psihologic a taxei de înscriere la concurs se va putea face numai online, în perioada 22.07.2024-29.07.2024 (data operațiunii bancare).

Achitarea taxei se realizează în conformitate cu precizările publicate de Academie pe site-ul oficial la secțiunea „admitere”.


Documentele în original pentru scutirea achitării taxei de înscriere sunt depuse la dosarul de recrutare la unitatea de recrutare și transmise în format scanat (pdf) la adresa admitere@academiadepolitie.ro.Procesarea informațiilor și repartizarea computerizată a candidaților pe comisii de admitere pe facultăți, la nivelul Academiei de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza”.

02.08.2024

Procesarea informațiilor și repartizarea computerizată a candidaților pe comisii de admitere pe facultăți, la nivelul Academiei de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza”.

05-09.08.2024

Activităț

Perioade/ termene

Afișarea la sediul Academiei (inclusiv pe site-ul oficial al instituției) a listei candidaților la concursul de admitere și a sălilor
unde se desfășoară proba de evaluare a performanței fizice.

17-18.08.2024

Etapa I
Susținerea probei de evaluare a performanței fizice și afișarea rezultatelor

05-09.08.2024

Etapa a II-a – Probele scrise

Afișarea la sediul Academiei (inclusiv pe site-ul oficial al instituției) a listei candidaților la concursul de admitere și a sălilor unde se desfășoară proba scrisă.

30.08.2024

Susţinerea probelor scrise

31.08 și 01.09.2024

Afişarea rezultatelor provizorii la probele scrise

02.09.2024

Depunerea contestaţiilor la probele scrise - on-line la Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza”

02.09-03.09.2024

Soluţionarea contestaţiilor la probele scrise (la sediul Academiei de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza”) și afișarea ierarhizării provizorii a candidaților după probele scrise

04.09.2024

Etapa a III-a
Examinarea medicală, inclusiv soluționarea contestațiilor.

05-27.09.2024

Candidații cuprinși în listele provizorii în categoria celor care au promovat proba scrisă după soluționarea contestațiilor se vor prezenta la unitățile de recrutare în vederea întocmirii fișei medicale.
Transmiterea de către unitățile de recrutare a concluziilor examinării medicale

05-27.09.2024

Afișarea rezultatelor definitive ale candidaților declarați ”ADMIS”

27.09.2024

Etapa a IV-a
Prezentarea candidaţilor declaraţi ”admis” în vederea înmatriculării, cu excepția celor de la “frecvență redusă”.

29.09.2024

Scroll to Top